Shastras

Audio Shastra

Name Writer Voice Over Artist Link
Dharm ke Daslakshan (Introduction) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dharm ke Daslakshan (Uttam Kshama) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dharm ke Daslakshan (Uttam Mardav) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dharm ke Daslakshan (Uttam Aarjav) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dharm ke Daslakshan (Uttam Shauch) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dharm ke Daslakshan (Uttam Satya) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dharm ke Daslakshan (Uttam Sanyam) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dharm ke Daslakshan (Uttam Tap) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dharm ke Daslakshan (Uttam Tyag) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dharm ke Daslakshan (Uttam Aakinchanya) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dharm ke Daslakshan (Uttam Brahamcharya) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dharm ke Daslakshan (Kshamavani) Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Chaitanya Ki Chahal Pahal (Tattvagyan: Ek Anuthi Jeevan Kala) Babu Yugal Ji, Kota Anubhav Jain, Khaniyadhana
Chaitanya Ki Chahal Pahal (Samyag Darshan aur Uska Vishay) Babu Yugal Ji, Kota Anubhav Jain, Khaniyadhana
Chaitanya Ki Chahal Pahal (Samyag Darshan ka Vishya) Babu Yugal Ji, Kota Anubhav Jain, Khaniyadhana
Chaitanya Ki Chahal Pahal (Gyan Swabhav – Samyag Gyan) Babu Yugal Ji, Kota Anubhav Jain, Khaniyadhana
Ahinsa: Mahaveer ki Drishti me Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Dhyan ka Swaroope Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Anekant aur Syadwad Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Vitragi Vyaktitva Bhagwan Mahaveer Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Samadhi Maran ya Sallekhna Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana
Tirthankar Bhagwan Mahaveer Dr. Hukumchand Bharill, Jaipur Anubhav Jain, Khaniyadhana